Algemene voorwaarden

 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Electro Mouton/Casa Mouton 

info@electromouton.be

Maatschappelijke zetel:

Kruisstraat 59/001, 9930 Lievegem BE 0478261171

09/3719196

RPR Gent

 1. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Electro Mouton aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Electro Mouton is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Gent rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

"Grote toestellen" zijn: koelkasten, diepvriezers, wasautomaten, droogkasten, broekenpersen, vaatwassers, fornuizen, wijnkelders, inbouwovens, LCD-televisies, video-projectoren, luidsprekers (>51cm), TV's (>51cm), climatisators (>51cm)

“IT” zijn PC’s, laptops, printers etc.

"Kleine toestellen" zijn alle andere toestellen op de website vermeld.

 1. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Electro Mouton behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Electro Mouton weigeren.

Een reservatie is geen verkoop. Het gekozen toestel wordt voor de klant gereserveerd in een winkel naar keuze, waar hij het kan aankopen.

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 1. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

 1. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa als deze in de winkel voorhanden zijn)

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

 1. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

7.1 Levering en installatie van grote toestellen in België

Grote toestellen worden door de eigen leveringsdienst van Electro Mouton aan huis geleverd in België in een straal van 20 km rond één van onze winkels. Voor bepaalde grote toestellen met speciale prijs is de leveringsdienst niet gratis. Voor de exacte kosten voor levering van deze toestellen dient u zich te wenden tot de vakman in uw buurt. De kosten voor levering buiten deze zone worden duidelijk aangegeven bij de bestelling en kunnen steeds geëvalueerd worden op de productfiche.

Indien de klant dit tijdens de bestelling aanduidt, kan Electro Mouton de apparaten in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Electro Mouton in regie laten uitvoeren. De integratie van inbouw-, onderbouw- of andere integreerbare toestellen is niet mogelijk bij een internetverkoop. Wendt u hiervoor tot één van onze winkels. Ook voor de levering van zonnebanken, climatisators en amerikaanse koelkasten zijn er speciale voorwaarden en procedures van toepassing en dient u zich te wenden tot één van onze winkels.

Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. Electro Mouton kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor leveringen tot op de 6-de verdieping.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn. In dat geval vragen we je wel om rekening te houden met enkele aandachtspuntjes: 

• Het apparaat is reeds ontkoppeld van aan- & afvoer.
• Het apparaat is uitgebouwd & staat vrij van andere apparaten.
• Controleer dat er geen water in het apparaat meer aanwezig is.
• Controleer dat het apparaat leeg & ontdooid is.

 

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

7.2 Levering van kleine toestellen in België

Kleine toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad en bestel je voor 22u , ontvang je jouw toestel de werkdag nadien!

7.3 Levering IT in België

IT toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad en bestel je voor 22u , ontvang je jouw toestel de werkdag nadien!

7.4 Leveringstermijn in België

Electro Mouton streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen.
Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Electro Mouton de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

 

 1. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

 1. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Electro Mouton webshop info@connect-plus.be.

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Levering van grote toestellen:

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9.3 Technische defecten

Voor grote toestellen is een interventie aan huis mogelijk in heel België. Om de tarieven te kennen en een afspraak te maken, kan de klant bellen naar het winkelpunt waar de aankoop gebeurde.

Kleine toestellen en IT dient de klant binnen te brengen in één van de IT / Electro winkels.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

 1. Connect plus GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a)Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,...);
 • normale slijtage door gebruik;
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat. 

b)Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c)De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Electro Mouton. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Electro Mouton aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 1. RECHT VAN HERROEPING

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Het herroepingsrecht formulier kan je hier downloaden.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Electro Mouton. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (Electro Mouton is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: Electro Mouton;

c) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door Electro Mouton.

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Software (vb. anti-virussoftware) waarvan de verzegeling door de consument is verbroken, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Indien de consument meer schade toebrengt aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen van de verpakking, of als hij die verpakking niet terugstuurt, kan een schadevergoeding geëist worden in overeenstemming met de werkelijk geleden schade.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Electro Mouton onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen(indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

Electro Mouton wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van Electro Mouton gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

 1. PREVENTIE NAMAAK

Electro Mouton biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

 1. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

 1. GEDRAGSCODE

Connect plus is lid van BeCommerce en onderschrijft volledig de gedragscode van BeCommerce.

 1. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

 1. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren info@connect-plus.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

 1. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

 1. DISCLAIMER

Electro Mouton doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Electro Mouton. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Electro Mouton zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Electro Mouton. Electro Mouton is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Electro Mouton per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Electro Mouton staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Verzending en retourneren

Thuis, op je werk of op een ander adres

Om het je gemakkelijk te maken, vullen we bij een nieuwe bestelling alvast jouw adres in als bezorgadres. Natuurlijk kun je dat adres aanpassen en je bestelling laten bezorgen op je werk, bij vrienden of bij familie. Voeg dan bij het controleren van je gegevens een ander adres in. We zorgen er dan voor dat je bestelling op de juiste bestemming terecht komt.

Ben je niet thuis op het moment dat de pakjesdienst voor de deur staat? Geen nood, er wordt een briefje in de brievenbus gestoken waar het pakket afgehaald kan worden of wanneer het opnieuw wordt aangeboden.

Afhalen in het winkelpunt

Kies voor gemak en laat je bestelling bezorgen bij de winkel in je buurt.
De winkel belt jou op van zodra het toestel in de winkel geleverd is.

Retourneren

Je had liever een ander kleurtje, je besluit een ander toestel te kopen, je had iets anders in gedachten? Wat de reden ook is, je kan je toestel uiteraard retourneren. Ontdek de voorwaarden voor retours op deze pagina.

Binnen 14 dagen nadat je online aankoop is geleverd, kan je het toestel terugsturen.

Contacteer je vakman of stuur een mailtje naar info@connect-plus.be.

Stuur je toestel niet geïnstalleerd, onbeschadigd en volledig terug samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur of leveringsbon terug of breng het in diezelfde staat binnen bij je vakman.

Het retourneren van het toestel binnen deze termijn kan je:

a) op jouw eigen kosten en onder jouw verantwoordelijkheid terugsturen naar: Electro Mouton Zomergem;

b) binnenbrengen bij Casa Mouton of Electro Mouton;

c) mits betaling van €50 transportkosten, laten ophalen door Casa Mouton, als het om grote toestellen gaat.